zápisky

Pojištění odpovědnosti za škodu jde nahoru

Jako poradci, distributoři pojištění, makléři, zástupci pojišťoven, zprostředkovatelé (význam a podstata naší práce je stále stejná) jsme povinni na základě zájmu zákazníka vysvětlit podstatu pojištění odpovědnosti za škody či způsobenou újmu a zprostředkovat odpovídající produkt společně s doporučením pro jeho správnou volbu. Význam tohoto druhu pojištění stále roste a má to své důvody.

---Daniel Bechný, podpora pro pojištění, holver

Prvním z nich je bezesporu pestrost našich životů. Doslova geometrickou řadou rostou naše hmotné statky (vlastnictví v mnoha ohledech zavazuje) a taky pestrost našich běžných činností zejména v mimopracovní dobu a o dovolených. Opravdu na každém kroku riskujeme, že někdo ublíží nám nebo my ublížíme jemu. Přemýšlením o vlastních možných škodách a jak jim předejít se dostaneme nevědomky k tomu, že se v životě lusknutím prstů mohou karty obrátit a my budeme ti, kteří budou sedět na místě viníka a někdo nám bude přičítat odpovědnost. Podhoubí pro vznik škody roste a bobtná. A je potřeba na to zájemce o pojištění, pokud to ještě neví, upozorňovat.

 

Stejně tak zásadní je otázka výše škody. Před několika lety jsme se opájeli představou, že 1 nebo 2 mil. Kč je myslitelné maximum pro případný nárok ze strany poškozeného, protože už tak jsou to přece dost velké peníze a cena života, tabulková výše bolestného anebo cena poškozené věci sotva kdy takovou částku překročí. Situace se však mění každým dnem. Roste počet soudních rozhodnutí, kdy soud přiřkne poškozenému právo na odškodnění ve výši několika miliónů korun za střední zranění nohy na sjezdovce při srážce, za sražení člověka při jízdě na kolečkových bruslích nebo na kole. Pokud je takový smutný případ spojen s následkem těžkého ublížení na zdraví nebo smrti, můžeme v dnešní době počítat s právoplatným nárokem ve výši i několika desítek miliónů korun, a to zejména, pokud na straně poškozeného bude jen trochu erudovaný a zběhlý právník. A na trhu je jich více než dost, kteří za dohodnutý poplatek ve výši xx% z úspěšně přiznaného odškodnění neváhají klienty zastupovat. Každý poškozený má na to právo, stejně jako má právo na právní zastoupení osoba v pozici viníka. A začíná spor, který může vést k naprosto nečekanému bankrotu rodiny a několika generačnímu zadlužení.

 

V podnikatelském prostředí se setkáváme někdy s podceněním odpovědnosti organizace ze strany jejího zástupce. Odvolává se na větší volnost v možnosti dohodnout nebo omezit míru odpovědnosti za škodu. Tady je potřeba zdůraznit, že dohodnout se mohou dvě strany v B2B vztahu, tedy podnikatel s podnikatelem. Je-li např. na konci distribučního řetězce prodeje výrobku nebo služby konečný spotřebitel (tedy B2C), platí zákon o ochraně spotřebitele beze zbytku a spíše naopak, soudy přihlíží při projednávání sporů i k tomu, která strana byla od počátku vztahu ta „slabší“, tedy ve smyslu možnosti vyjednávací nebo užívání výrobku nebo služby. Nehledě na to, že spotřebitel nemá povinnost při pocitu vlastní újmy hledat chybu nebo vadu na celém distribučním řetězci výrobku a zvolí právě to místo a takového dodavatele, kde mu to nejvíce vyhovuje a kde cítí největší možnost zadostiučinění.

 

Zatímco v občanském životě určuje pravidla především občanský zákoník, v podnikatelském k tomu přistupuje celá řada dalších zákonů a vyhlášek, které prostupují celým podnikatelským prostředím, zakládají odpovědnost a taky mění volnost v podnikání na nekonečnou bitvu s úředníky, kterou podnikatel zaplatí strachem z pokuty, penále, žalobami ze strany všemožných organizací, z nichž každá hájí právě svůj zájem. A na konci může být likvidace podniku.

 

Zájemcům o pojištění můžeme naštěstí nabídnout celou řadu specifických a funkčních řešení. Pojišťovny nabízejí a postupně a průběžně přizpůsobují své pojistné produkty. Správné pojištění může taková rizika pokrýt a uklidnit tak soukromé osoby, jejich rodiny i podnikatele, že na celou řadu odpovědnostních nebezpečí spojených s životem i podnikáním existuje možnost přenést riziko odpovědnosti za újmu. Jmenujme např. pojištění občanské odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, pojištění odpovědnosti z podnikatelské činnosti, pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů, pojištění odpovědností ze specifických činností jako např. dopravce, IT společnost, lékař, auditor a mnoho dalších.

 

Tento článek nechť slouží jako vyjádření přesvědčení, že důkladné zvážení pojištění odpovědnosti za škody včetně odpovídající výše pojistné částky je povinností pro každého. A to je naše práce. Máme přístup k nejlepším řešením, která jsou na trhu. Chráníme tím našeho zákazníka a jeho rodinu, jejich kvalitu života, jejich podnikání a tím budoucí příjem. Když si pročteme několik soudních rozhodnutí z oblasti náhrady škody nebo újmy, zjistíme, že souhra neblahých okolností a drobné klopýtnutí mohou vzít člověku úplně všechno.

Štítky

Nejnovější

Související články

oči

Chránit data je novou výzvou pro všechny

Pojištění / 14. 08. 2020

holver den

holver den s pojištěním se zaměří na úrazy. Registrace na webinář je spuštěna.

Pojištění / 08. 04. 2021

ilustrace covid

O pohledávkách aneb co nás COVID učí

Pojištění / 19. 08. 2020