closed

Lze pojistit přerušení nebo omezení provozu v důsledku pandemie nebo úředního zákazu?

Pojištění omezení nebo přerušení provozu je v nabídce všech komerčních pojistitelů od nepaměti. Je koncipováno primárně jako řešení následků věcných škod na pojištěném majetku, které se projeví v poklesu tržeb, snížení zisku a nepřerušené povinnosti podnikatelů platit své stálé výdaje. S coronavirem se všichni zeptali: byla možnost vůbec takovou situaci pojistit?

--- Daniel Bechný, podpora pro pojištění - podnikatelé, holver

Pro pojištění podnikatelů jsou určující pojistné podmínky, vždy nastavené extra pro komerční sektor a velmi často specificky pro sektor svobodných povolání, jako jsou lékaři, daňoví poradci, architekti a podobně (výčet je daleko delší) a dále pro výkon podnikání na základě pouze živnostenského listu.  V obou případech platí, že jsou v rámci pojistné smlouvy sjednávaná krytí škod v důsledku specificky vyjmenovaných nebezpečí. Jedná se primárně o požár, výbuch, úder blesku a pád letadla coby příčiny škod na majetku, užívaného k podnikání. Poté zvažujeme další, pro místně příslušnou oblast anebo podnikatelskou činnost typická ohrožení, jako například vichřice, povodeň nebo vodovodní škody.

 

Pro individuální podnikatelskou činnost na bází živnostenských listů nebo jiných koncesí lze sjednat pojištění přerušení provozu rovněž v důsledku újmy na zdraví.

 

Co lze tedy podle pojistných podmínek připojistit? Definice velmi obdobně říká, že za úřední zásah je považováno rozhodnutí nebo jiné opatření státní moci nebo veřejné správy, v jehož důsledku došlo k přerušení provozu pojištěného v místě pojištění. Záměrně jsem zvýraznil dva výrazy, abychom si jasně uvědomili, že aby pojištění splnilo svůj účel, tak úřední zásah musí vaši provozovnu zcela uzavřít, nikoliv jen její provoz omezit na určitou dobu za určitých podmínek. Místo pojištění opět jasně definuje, že přerušení provozu se musí vztahovat na přesně určené místo nebo region, do kterého spadá i provozovna podnikatele.

 

Výše uvedené tedy v praxi znamenalo, že nařízením vlády o uzavření některých druhů podniků a provozoven (obchody, restaurace a podobně) v rámci České republiky mohly být výše uvedené předpoklady splněny a odškodnění nárokováno. Pokud však například lékaři, kteří v důsledku nařízení vlády významným způsobem omezili své ordinační hodiny a rozsah některých nabízených výkonů, pocítili značný pokles příjmů, a nájemné byli nuceni platit dále, tak z komerčního pojištění nemohli být odškodněni.

 

Pro nebezpečí pandemie jako pojistitelnou příčinu omezení nebo přerušení provozu platí obdobně pravidla, uvedená výše, a mohou být právě tou základní příčinou pro úřední rozhodnutí ve smyslu omezování života podnikatelů.

 

Nemusí se zdaleka jednat o celosvětový problém, jak se nyní projevuje případ koronaviru, ale může se jednat i jen o lokální výskyt žloutenky nebo jiné, silně infekční nemoci v místě příslušném, kdy bude provozovna uzavřena např. rozhodnutím Krajského hygienického úřadu. V pojistné smlouvě může být rovněž ujednána jako příčina přerušení provozu nařízení karantény, v jejímž důsledku nemohla dotčená osoba vykonávat pojištěnou činnost.

 

Náhlé zjevení se koronaviru ukázalo, že pojištěním přerušení provozu v důsledku úředního zákazu mohly své ztráty nejvíce saturovat zřejmě hotely a restaurace jako nositeli úplného zákazu provozu a přitom jejich možnosti odškodnění ze strany státu byly minimální. Největší potencionální ztrátou jsou ušlý zisk, mzdy zaměstnanců, nájmy provozoven a vybavení kuchyní, zajištění minimálního energetického přísunu pro bezpečné udržení provozu v době klidu a další. Dále se může jednat o různá privátní kulturní zařízení a organizace s výdělečným charakterem pro širokou masu lidí.

Štítky

Související články

dům na kostkách

Myslete na správná nastavení rizik u svého majetkového pojištění

Pojištění / 05. 05. 2021

auto

Zelená nebo Bílá?

Pojištění / 27. 05. 2020

Plány na rok 2023 v pojistkách, co se chystá?

Pojištění / 15. 12. 2022